Mateřská škola
Stromovka, Choceň

+420 465 471 962

+420 731 400 495 - ředitelka

+420 731 400 496 - školní stravování, odhlašování dětí
ms.stromovka@gmail.com

Provozní doba školky:
Denně 06:00 - 16:00

04.05.2020

ZÁPIS DO MŠ na školní rok 2020/2021 - A K T U A L I Z O V Á N O 7.4.2020

AKTUALIZACE DNE 7.4.2020 - FORMA A TERMÍN ZÁPISU UPRAVEN DLE OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021, VYDANÉHO A ROZESLANÉHO MŠMT DNE 3.4.2020 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 -

Mateřská škola Stromovka, Choceň

Aktualizováno dle  Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021, vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19  dne 3.4.2020

 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

1. Vyzvednutí přihlášky:

přihlášku si stáhnete na webových stránkách školy www.ms-stromovka.cz – v sekci Ke stažení,

popřípadě vyzvednete osobně v průběhu měsíce dubna ve školce v pondělí a ve středu mezi 8 – 11 hodinou

2. Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit mateřské škole následujícími způsoby:

a. do datové schránky školy – ID schránky umwkzvu od 2.5.2020 do 16.5.2020

b. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na ms.stromovka@gmail.com od 2.5.2020 do 16.5.2020

c. poštou na adresu: Mateřská škola Stromovka, Kaštanová 1339, 56501 Choceň od 2.5.2020 do 16.5.2020

d. osobní podání dne 4.5.2020 od 8 do 15 hodin v kanceláři MŠ Stromovka: V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude příjem žádostí organizován tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy – budete čekat před budovou na vyzvání ke vstupu.

K osobnímu podání zákonný zástupce přinese k ověření údajů svůj občanský průkaz, rodný list dítěte  a očkovací průkaz dítěte.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
Doložení řádného očkování dítěte:  Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže) a spoučasně

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Další informace Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo. Seznam přijatých dětí není zveřejňován jmenovitě, ale pod registračními čísly.

Zákonným zástupcům, kteří svou žádost odešlou dálkovým způsobem, bude informace o přiděleném registračním čísle a další informace, zaslány e-mailem, popřípadě datovou schránkou.
Zákonným zástupcům, kteří přihlášku podají osobně, bude informace předána na místě.

 

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání – možnost plnění formou individuálního vzdělávání

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

 

Prohlašuji, že …………………………………………………………………………………………………..,

                                      Jméno a příjmení dítěte

 nar. ………………………………………………..

se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu Podpis zákonného zástupce

 

 

 

Kriteria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Stromovka, Choceň pro školní rok 2020/2021

Při jednokolovém přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se postupuje  následovně:
Převýší-li počet požadavků k přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ Stromovka, Choceň, stanoví se pořadí došlých žádostí dle následujících kritérií:


1. Děti s povinnou předškolní docházkou, tj. děti, které k 31.8.2020 dosáhnou  pěti let  (novela ŠZ č. 178/2016, § 34 odst. 3) a děti s odkladem školní docházky)

2. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místních částí, (Dvořisko, Hemže, Březenice, Plchůvky, Podrážek), které k 31. 8. 20 20 dosáhnou čtyř let ( § 34 odst.3, školského zákona), v pořadí dle věku sestupně.


3. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místních částí, (Dvořisko, Hemže, Březenice, Plchůvky,  Podrážek), které k 31. 8. 2020 dosáhnou tří let, v pořadí dle  věku sestupně.

4. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a jeho místních částí, (Dvořisko, Hemže, Březenice, Plchůvky,  Podrážek), které k 31. 8. 2020 dosáhnou dvou let, v pořadí dle  věku sestupně.

5. Ostatní přihlášené děti dle věku sestupně do naplnění volné kapacity školy.

 

V Chocni 1.4.2020                                            Mgr. Michaela Bubeníčková

 

 

 

Doplňující informace:

V průběhu přijímacího řízení mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak učinit ve středu 20. 5. 20 2020 v době od 8 do 11 hodin v kancelář školy.

Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn na webových stránkách školy www.ms-stromovka.cz a ve vitrině na školní bráně v pondělí 1.6.2020.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za doručená.

Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ budou zákonným zástupcům zaslána poštou.

Informace pro nově přijaté děti budou zaslány zákonným zástupcům

e-mailem.

 

Prosím uvádějte na přihláškách svůj e-mailový kontakt (popř. ID své datové schránky, máte-li ji).

Prosím sledujte webové stránky školy k získání aktuálních informací.

 

 

 

 

 

Diskuze k článku

Srpen 2020

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Jídelníček Elektronická omluvenka

Partneři

Pro-idea s.r.o. - Tvorba webových stránek

Počet návštěv: 25 295
Posledních 30 dnů: 872 | Posledních 7 dnů: 227 | Posledních 24h: 19

Vytvořeno službou: eSchool.cz - moderní školní weby

© 2014 MŠ Stromovka, Choceň